Състезание "Многознайко"

02/03/2018

На 02. 03. 2018 г. в Средно училище "Христо Ботев", с. Горна Малина, кабинет 18 от 12:30ч.  се проведе училищно състезание "Многознайко" за ученици от 1-4 клас.

В състезанието взеха участие ученици, участници в проект "Училище за успех - Модел на образователна интеграция, основан на силните страни", заедно със свои връстници от начален курс.

Състезанието бе организирано в няколко кръга и имаше за цел да представи знанията на децата по български език и математика, както и да мотивира учениците да споделят наученото и преживяното. Беше създадена творческа среда за общуване, съревнование и обмен на знания и идеи.

Гости на състезанието бяха ученици, родители, директори и учители от съседни училища, представители на Община Горна Малина, местни организации и лидери!

Проектът е финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.